ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว กัญจน์อมล    กาญจนดำรงสกุล   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สอน
ปฏิบัติงาน
2   นางสาว กุนทินี    โคตรพัฒน์   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
3   นางสาว จรวยพร    สมทรัพย์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
4   นางสาว ฐิติมา    อรุณเจริญ   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
5   นางสาว ดุษฎี    สมใจหวัง   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
6   นาย ทักขิญ    กลาทอง   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
7   นาย นฤทธิพล    ศรีสงกา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สอน
ปฏิบัติงาน
8   นาย นฤเบศ    ชัยเฉลียว   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
9   นาย ประโยชน์    วิริยนุกูลทรัพย์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
10   นางสาว ปวริศา    วิริยนุกูลทรัพย์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
11   นางสาว ปาริชาติ    ทองใบ   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
12   นาย วรพจน์    จิตวัฒนาธรรม   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
13   นาย วรากร    ราชธา   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
14   นางสาว วีรยา    ประกอบกิจ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
15   ว่าที่ ร.ต.หญิง สุชัญญา    พรมสุข   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
16   นาย อาทิตย์    เรืองศรี   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 16 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :