ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
1   นางสาว กุนทินี    โคตรพัฒน์   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
2   นางสาว ฐิติมา    อรุณเจริญ   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
3   นางสาว ดุษฎี    สมใจหวัง   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
4   นาย นฤเบศ    ชัยเฉลียว   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
5   นาย ประโยชน์    วิริยนุกูลทรัพย์   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
6   นางสาว ปวริศา    วิริยนุกูลทรัพย์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
7   นางสาว ปาริชาติ    ทองใบ   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
8   นาย วรพจน์    จิตวัฒนาธรรม   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
9   นาย วรากร    ราชธา   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน
10   นางสาว วีรยา    ประกอบกิจ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
11   ว่าที่ ร.ต.หญิง สุชัญญา    พรมสุข   พนักงานมหาวิทยาลัย53     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
12   นาย อาทิตย์    เรืองศรี   พนักงาน ม.ทดแทนเกษียณ     สอน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 12 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :