. 2562 อนุมัติ       ไม่อนุมัติ      รอพิจารณา  
ลำดับ
พ.ศ.
อนุมัติ
สถานะ
รหัสโครงการ /ชื่อโครงการ
สรปผล
ขออนุมัติงบ
ใช้จ่าย
เหลือ
คืน ม.
1
2562
ดำเนินการ
264 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
30,000
0
0
0
2
2562
ดำเนินการ
265 : จัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (KM)
40,500
0
0
0
3
2562
ดำเนินการ
269 : เสริมสร้างศักยภาพด้านนาฏศิลป์
48,000
0
0
0
4
2562
ดำเนินการ
270 : อบรมเพิ่มพูนความรู้ครูสังคม
27,500
0
0
0
5
2562
ดำเนินการ
273 : โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองด้วยเทคนิคการตัดเย็บแบบ 3 มิติ
105,000
0
0
0
6
2562
ดำเนินการ
275 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์เคมีในชีวิตประจำวัน
71,400
0
0
0
7
2562
ดำเนินการ
280 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคในห้องปฏิบัติการและการเตรียมปฏิบัติการ
68,550
0
0
0
8
2562
ดำเนินการ
282 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารระดับกลาง
44,240
0
0
0
9
2562
ดำเนินการ
283 : อบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนสำหรับครูประถมวัย
41,490
0
0
0
10
2562
ดำเนินการ
292 : อบรมความรู้พื้นด้าน Embedded System ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
39,800
0
0
0
11
2562
ดำเนินการ
296 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล”
42,000
0
0
0
12
2562
ดำเนินการ
298 : โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยบัญชีครัวเรือนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
74,800
0
0
0
13
2562
ดำเนินการ
302 : อบรมเชิงปฏิบัติการ การเก็บและการใช้ประโยชน์เมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรกร
74,400
0
0
0
14
2562
ดำเนินการ
307 : โครงการศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการซิลค์สกรีน
132,360
0
0
0
15
2562
ดำเนินการ
311 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นอกห้องเรียน (ประวัติศาสตร์สัญจร)
155,000
0
0
0
16
2562
ดำเนินการ
314 : อบรมปฏิบัติการ เรื่อง การโค้ชชีวิตในระดับจิตใต้สำนึกเพื่อความสุขและความสำเ
18,140
0
0
0
17
2562
ดำเนินการ
315 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการปัญหาขยะในชุมชน”
50,000
0
0
0
18
2562
ดำเนินการ
316 : อบรมปฏิบัติการ เรื่อง การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะใกล้ตายและญาติ
18,140
0
0
0
19
2562
ดำเนินการ
317 : โครงการพัฒนาครูประจำการระดับประถมศึกษาที่สอนไม่ตรงวุฒิวิชาภาษาไทย
54,080
0
0
0
20
2562
ดำเนินการ
320 : แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติกจากภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อยอด)
50,000
0
0
0
21
2562
ดำเนินการ
323 : โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยบรรจุภัณฑ์”
45,000
0
0
0
22
2562
ดำเนินการ
324 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและการควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับครูที่สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
89,880
0
0
0
23
2562
ดำเนินการ
325 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านอักษรขอมไทยแก่พระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเป็นผู้ดูแลและอนุรักษ์เอกสารโบราณของวัดในจังหวัดกาญจนบุรี
36,060
0
0
0
24
2562
ดำเนินการ
326 : บริการวิชาการ “สะพายกล้องท่องวัฒนธรรม ครั้งที่ 3”
45,300
0
0
0
25
2562
ดำเนินการ
329 : อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสตัฟฟ์ (Stuff technique) สัตว์เบื้องต้น
16,530
0
0
0
26
2562
ดำเนินการ
331 : การสร้างโอกาสทางธุรกิจบนโลกออนไลน์ (E-commerce) ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
47,400
0
0
0
27
2562
ดำเนินการ
332 : อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า
59,000
0
0
0
28
2562
ดำเนินการ
333 : อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้า ขนาดไม่เกิน 10 ตัน
59,000
0
0
0
29
2562
ดำเนินการ
340 : การสร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้
20,000
0
0
0
30
2562
ดำเนินการ
342 : พัฒนาวิชาชีพธุรกิจบริการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
30,000
0
0
0
31
2562
ดำเนินการ
345 : โครงการอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย
26,900
0
0
0
32
2562
ดำเนินการ
346 : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปีงบประมาณ 2562
40,000
0
0
0
33
2562
ดำเนินการ
349 : เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น (ประวัติศาสตร์สัญจร)
30,000
0
0
0
34
2562
ดำเนินการ
352 : การประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
20,200
0
0
0
35
2562
ดำเนินการ
354 : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อกระดาษเพื่อพัฒนาการคิดของนักเรียน
22,200
0
0
0
36
2562
ดำเนินการ
356 : เสริมสร้างความรู้สู่สิ่งประดิษฐ์ด้านหุ่นยนต์ : Mobile Robotics Training
45,000
0
0
0
37
2562
ดำเนินการ
358 : การใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ครัวเรือนเพื่อการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
37,650
0
0
0
38
2562
ดำเนินการ
361 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการส่งเสริมอาชีพแบบบูรณาการตามความต้องการท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
294,320
0
0
0
39
2562
ดำเนินการ
362 : การจัดกิจกรรรมเกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีและระบบแนะแนวอาชีพสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูในสถานศึกษา พื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
26,715
0
0
0
40
2562
ดำเนินการ
363 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
33,000
0
0
0
41
2562
ดำเนินการ
364 : บ่อดักไขมันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากวัสดุเหลือใช้
55,150
0
0
0
42
2562
ดำเนินการ
367 : การอบรมการประยุกต์วัสดุท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์สื่อการสอนสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
31,040
0
0
0
43
2562
ดำเนินการ
369 : อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัย
60,000
0
0
0
44
2562
ดำเนินการ
371 : การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ไส้เดือนดินและแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อการผลิตพืช
66,100
0
0
0
45
2562
ดำเนินการ
373 : โครงการอบรมปฏิบัติการการออกเสียงภาษาอังกฤษ
65,000
0
0
0
46
2562
ดำเนินการ
374 : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟ
42,000
0
0
0
47
2562
ดำเนินการ
377 : อบรมเชิงปฏิบัติการสอบผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม ระดับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
104,800
0
0
0
48
2562
ดำเนินการ
378 : อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
41,250
0
0
0
49
2562
ดำเนินการ
383 : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามกรอบการเรียนรู้
141,200
0
0
0
50
2562
ดำเนินการ
385 : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามกรอบการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
58,300
0
0
0
51
2562
ดำเนินการ
387 : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามกรอบการสร้างจิตสำนึก
106,400
0
0
0
52
2562
ดำเนินการ
388 : การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนด้วยการโค้ช
45,700
0
0
0
53
2562
ดำเนินการ
297 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด เพื่อสร้างวิชาชีพสู่ชุมชน
40,000
0
0
0
54
2562
ดำเนินการ
381 : โครงการบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนในยุค Thailand 4.0: เติมพลังชีวิต กาย จิต สังคม และปัญญา
60,000
0
0
0
55
2562
ดำเนินการ
250 : พัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับครูภาษาไทย
49,400
0
0
0
56
2562
ดำเนินการ
266 : เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ เรื่องอบรมดนตรี
36,000
0
0
0
57
2562
ดำเนินการ
271 : อบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายสงฆ์
16,250
0
0
0
58
2562
ดำเนินการ
274 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
44,480
0
0
0
59
2562
ดำเนินการ
284 : การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
10,000
0
0
0
60
2562
ดำเนินการ
288 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่เป้าหมาย “อยู่ดีกินดี”
42,400
0
0
0
61
2562
ดำเนินการ
291 : การจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย MikroTik
59,900
0
0
0
62
2562
ดำเนินการ
294 : การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
43,410
0
0
0
63
2562
ดำเนินการ
313 : โครงการอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
15,500
0
0
0
64
2562
ดำเนินการ
337 : ค่ายวิชาการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ประจำปี 2562
15,300
0
0
0
65
2562
ดำเนินการ
339 : สร้างคุณภาพน้ำในการอุปโภคบริโภคในชุมชนบ้านตลุงเหนือ ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
70,176
0
0
0
66
2562
ดำเนินการ
379 : การสร้างแอพพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
32,000
0
0
0
67
2562
ดำเนินการ
389 : ห้องสมุดมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์
100,000
0
0
0
68
2562
ดำเนินการ
392 : อบรมเชิงปฏิบัติการคิเนสิโอเทป สำหรับทีมกีฬา
15,300
15,300
0
0
69
2562
ดำเนินการ
360 : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะขามป้อม
25,000
0
0
0
       
รวม
 
3,701,611
15,300
0
0