ข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูลส่วนต้ว
- ประวัติการศึกษา
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ประวัติการรับราชการ
- ตำแหน่งทางวิชาการ
- ตำแหน่งการบริหาร
บันทึกกิจกรรม
- การฝึกอบรม /ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา
- ขอหนังสือไปราชการ
- ขอออกหนังสือคำสั่ง
- ขอออกหนังสือราชการ
- ใบลา
ศักยภาพส่วนบุคคล
- รายวิชา/ความเชี่ยวชาญ/
งานวิชาการที่ทำอยู่ในปัจจุบันหรือสนใจ
- การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- ผลงานด้านบทความ ตำรา หนังสือ และเอกสารประกอบการสอน รวมทั้งการผลิตสื่อการสอน /งานวิจัย
- งานวิจัยทุนมหาวิทยาลัย
- การเป็นสมาชิกทางวิชาชีพ-วิชาการ
- ศักยภาพการให้บริการวิชาการ
- รางวัลหรือเกียรติยศที่เคยได้รับ
พันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
- ภาระการสอน
- งานบริการวิชาการ
พิมพ์รายงาน
 

 
ระหว่าง พ.ศ. - ประเภท
ประวัติการฝึกอบรม /การศึกษาดูงาน /การประชุมสัมมนาทางวิชาการ /อื่นๆ
no
ประเภท/
ตั้งแต่วันที่ -ถึงวันที่
รายละเอียด
ไฟล์
คำสั่ง
edit
del
1

การฝึกอบรม

06-07-2565 - 07-07-2565

เรื่อง : อบรมการเขียน OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA
หน่วยงาน :
จังหวัด : กาญจนบุรี ประเทศ :
หมายเหตุ :  วุฒิบัตร/ ประกาศนียบัตร/ใบรับรอง :
2

-

เรื่อง :
หน่วยงาน :
จังหวัด : ประเทศ :
หมายเหตุ :  วุฒิบัตร/ ประกาศนียบัตร/ใบรับรอง :
3

-

เรื่อง :
หน่วยงาน :
จังหวัด : ประเทศ :
หมายเหตุ :  วุฒิบัตร/ ประกาศนียบัตร/ใบรับรอง :
4

-

เรื่อง :
หน่วยงาน :
จังหวัด : ประเทศ :
หมายเหตุ :  วุฒิบัตร/ ประกาศนียบัตร/ใบรับรอง :
5

-

เรื่อง :
หน่วยงาน :
จังหวัด : ประเทศ :
หมายเหตุ :  วุฒิบัตร/ ประกาศนียบัตร/ใบรับรอง :


ทั้งหมด 82 รายการ รวมทั้งหมด : 17 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]  หน้าถัดไป>>เพิ่มข้อมูล
     
ประเภท
  อื่นๆ
วันที่
  -
เรื่อง
 
  ในประเทศ ต่างประเทศ
สถานะ
  ผู้นำเสนอผลงาน
ผู้เข้าร่วม
ผู้จัดโครงการ
สถานที่ ที่เข้าร่วม
 
จังหวัด
 
ประเภทกิจกรรม
  วิชาการ
วิจัย
บริการวิชาการ
ศิลปะและวัฒนธรรม
ประกันคุณภาพ
หมายเหตุ
 
เอกสารอ้างอิง
  เอกสารคำสั่ง/รายละเอียดการอบรม ฯ
วุฒิบัตร/ใบรับรอง
 
  แสดงในประวัติแบบย่อ
 
   
 
<< GO BACK