ข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูลส่วนต้ว
- ประวัติการศึกษา
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ประวัติการรับราชการ
- ตำแหน่งทางวิชาการ
- ตำแหน่งการบริหาร
บันทึกกิจกรรม
- การฝึกอบรม /ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา
- ขอหนังสือไปราชการ
- ขอออกหนังสือคำสั่ง
- ขอออกหนังสือราชการ
- ใบลา
ศักยภาพส่วนบุคคล
- รายวิชา/ความเชี่ยวชาญ/
งานวิชาการที่ทำอยู่ในปัจจุบันหรือสนใจ
- การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- ผลงานด้านบทความ ตำรา หนังสือ และเอกสารประกอบการสอน รวมทั้งการผลิตสื่อการสอน /งานวิจัย
- งานวิจัยทุนมหาวิทยาลัย
- การเป็นสมาชิกทางวิชาชีพ-วิชาการ
- ศักยภาพการให้บริการวิชาการ
- รางวัลหรือเกียรติยศที่เคยได้รับ
พันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
- ภาระการสอน
- งานบริการวิชาการ
พิมพ์รายงาน
 

 
เรื่อง/รายละเอียด
ประวัติการขอออกหนังสือราชการ
no
สถานะ
เรื่องถึง
รายละเอียด
ไฟล์บันทึก
edit
del

ทั้งหมด 0 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

หมายเหตุ:      สถานะการอนุมัติ : Y/B =อนุมัติ , N = ไม่อนุมัติเพิ่มข้อมูล
ด้วยข้าพเจ้า/พร้อมด้วย
  บุคคล
หน่วยงาน
      มีความประสงค์ขอให้ออกหนังสื่อราชการ ตามรายละเอียดด้านล่าง
เรื่อง
 
เรียน
 
อ้างถึง (ถ้ามี) หนังสือที่
  ลงวันที่
สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
ใจความสำคัญ
 
นำส่งโดย
  โทรสาร
ไปรษณีย์
ผู้รับชื่อ-สกุล
 
ที่อยู่
 
    เอกสารแนบ (ถ้ามี)
ลงชื่อ
 
ตำแหน่ง
 
 
   
 
<< GO BACK