ข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูลส่วนต้ว
- ประวัติการศึกษา
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ประวัติการรับราชการ
- ตำแหน่งทางวิชาการ
- ตำแหน่งการบริหาร
บันทึกกิจกรรม
- การฝึกอบรม /ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา
- ขอหนังสือไปราชการ
- ขอออกหนังสือคำสั่ง
- ขอออกหนังสือราชการ
- ใบลา
ศักยภาพส่วนบุคคล
- รายวิชา/ความเชี่ยวชาญ/
งานวิชาการที่ทำอยู่ในปัจจุบันหรือสนใจ
- การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- ผลงานด้านบทความ ตำรา หนังสือ และเอกสารประกอบการสอน รวมทั้งการผลิตสื่อการสอน /งานวิจัย
- งานวิจัยทุนมหาวิทยาลัย
- การเป็นสมาชิกทางวิชาชีพ-วิชาการ
- ศักยภาพการให้บริการวิชาการ
- รางวัลหรือเกียรติยศที่เคยได้รับ
พันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
- ภาระการสอน
- งานบริการวิชาการ
พิมพ์รายงาน
 

 
เรื่อง/รายละเอียด
ประวัติการขอเสนอคำสั่ง
no
สถานะ
เรื่องถึง
รายละเอียด
ไฟล์บันทึก
edit
del

ทั้งหมด 0 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

หมายเหตุ: สถานะการอนุมัติ : Y/B =อนุมัติ , N = ไม่อนุมัติติเพิ่มข้อมูล
ด้วยข้าพเจ้า/พร้อมด้วย
  บุคคล
หน่วยงาน
เรื่อง/รายละเอียดคำสั่ง
 
    มีความประสงค์ขอเสนอคำสั่งเพื่อพิจารณาลงนาม ดังรายละเอียดเอกสารแนบ
   
ลงชื่อ
 
ตำแหน่ง
 
ลงวันที่
 
 
   
 
<< GO BACK