ข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูลส่วนต้ว
- ประวัติการศึกษา
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ประวัติการรับราชการ
- ตำแหน่งทางวิชาการ
- ตำแหน่งการบริหาร
บันทึกกิจกรรม
- การฝึกอบรม /ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา
- ขอหนังสือไปราชการ
- ขอออกหนังสือคำสั่ง
- ขอออกหนังสือราชการ
- ใบลา
ศักยภาพส่วนบุคคล
- รายวิชา/ความเชี่ยวชาญ/
งานวิชาการที่ทำอยู่ในปัจจุบันหรือสนใจ
- การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- ผลงานด้านบทความ ตำรา หนังสือ และเอกสารประกอบการสอน รวมทั้งการผลิตสื่อการสอน /งานวิจัย
- งานวิจัยทุนมหาวิทยาลัย
- การเป็นสมาชิกทางวิชาชีพ-วิชาการ
- ศักยภาพการให้บริการวิชาการ
- รางวัลหรือเกียรติยศที่เคยได้รับ
พันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
- ภาระการสอน
- งานบริการวิชาการ
พิมพ์รายงาน
 

 
/ เช่น 61
ภาระงานสอน
ลำดับ
ภาคเรียน
นศ
รายละเอียด
วัน-เวลา
1
1/61
1
101604 : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
- - - -
2
1/61
22
215304 : การบริหารการพัฒนา
ส 8.30 - 11.30
3
1/61
1
101604 : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
- - - -
4
1/61
1
101604 : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
- - - -
5
1/61
20
215304 : การบริหารการพัฒนา
ส 8.30 - 11.30
6
1/61
40
215801 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
- - - -
7
1/61
31
25521001 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
ส 12.30- 15.30
8
1/61
4
302801 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
- - - -
9
1/61
38
215801 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
- - - -
10
1/61
29
25523004 : ทฤษฏีองค์การและการจัดการ
อา 8.30 - 11.30
11
1/61
13
309802 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- - - -
12
1/61
14
20624201 : ทักษะขับร้อง 1
พฤ 13.30- 15.30
13
1/61
13
502002 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- - - -
14
1/61
9
502002 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- - - -
15
1/61
4
36028003 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- - - -


ทั้งหมด 127 รายการ รวมทั้งหมด : 9 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8]  หน้าถัดไป>>


 

 
<< GO BACK