ข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูลส่วนต้ว
- ประวัติการศึกษา
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ประวัติการรับราชการ
- ตำแหน่งทางวิชาการ
- ตำแหน่งการบริหาร
บันทึกกิจกรรม
- การฝึกอบรม /ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา
- ขอหนังสือไปราชการ
- ขอออกหนังสือคำสั่ง
- ขอออกหนังสือราชการ
- ใบลา
ศักยภาพส่วนบุคคล
- รายวิชา/ความเชี่ยวชาญ/
งานวิชาการที่ทำอยู่ในปัจจุบันหรือสนใจ
- การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- ผลงานด้านบทความ ตำรา หนังสือ และเอกสารประกอบการสอน รวมทั้งการผลิตสื่อการสอน /งานวิจัย
- งานวิจัยทุนมหาวิทยาลัย
- การเป็นสมาชิกทางวิชาชีพ-วิชาการ
- ศักยภาพการให้บริการวิชาการ
- รางวัลหรือเกียรติยศที่เคยได้รับ
พันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
- ภาระการสอน
- งานบริการวิชาการ
พิมพ์รายงาน
 

 
ประวัติการยื่นใบลา
no
สถานะ
เรื่องถึง
รายละเอียด
ไฟล์ใบลา
edit
del
1

รอรับเรื่อง

[ - ] ลา
2

รอรับเรื่อง

[ - ] ลา
3

รอรับเรื่อง

[ - ] ลา
4

รอรับเรื่อง

[ - ] ลา
5

รอรับเรื่อง

[ - ] ลา

ทั้งหมด 33 รายการ รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 1 [2][3][4][5][6]  หน้าถัดไป>>

หมายเหตุ: สถานะ P = เรื่องผ่าน , N = เรื่องไม่ผ่านเพิ่มข้อมูล
  รายละเอียด
 ลา
 
กรณีลากิจส่วนตัว
 
ตั้งแต่ วันที่
  - มีกำหนด วัน
ติดต่อข้าพเจ้าได้ที่
 
หมายเลขโทรศัพท์
 
    ชั่วโมงสอนระหว่างลา ชั่วโมง
    สอนแทนโดย
    สอนชดเชย (แนบใบสอนแทน/สอนชดเชย)
ลงชื่อ
 
ตำแหน่ง
 
 
   
 
<< GO BACK