ข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูลส่วนต้ว
- ประวัติการศึกษา
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ประวัติการรับราชการ
- ตำแหน่งทางวิชาการ
- ตำแหน่งการบริหาร
บันทึกกิจกรรม
- การฝึกอบรม /ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา
- ขอหนังสือไปราชการ
- ขอออกหนังสือคำสั่ง
- ขอออกหนังสือราชการ
- ใบลา
ศักยภาพส่วนบุคคล
- รายวิชา/ความเชี่ยวชาญ/
งานวิชาการที่ทำอยู่ในปัจจุบันหรือสนใจ
- การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- ผลงานด้านบทความ ตำรา หนังสือ และเอกสารประกอบการสอน รวมทั้งการผลิตสื่อการสอน /งานวิจัย
- งานวิจัยทุนมหาวิทยาลัย
- การเป็นสมาชิกทางวิชาชีพ-วิชาการ
- ศักยภาพการให้บริการวิชาการ
- รางวัลหรือเกียรติยศที่เคยได้รับ
พันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
- ภาระการสอน
- งานบริการวิชาการ
พิมพ์รายงาน
 

 
ระหว่าง สถานที่/รายละเอียด
ประวัติการขอหนังสือไปราชการ
no
สถานะ
ตั้งแต่วันที่ -ถึงวันที่
สถานะเรื่องถึง | การอนุมัติ
รายละเอียด
ไฟล์บันทึก
edit
del


ทั้งหมด 0 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

หมายเหตุ:    สถานะการอนุมัติ : Y/B =อนุมัติ , N = ไม่อนุมัติเพิ่มข้อมูล
ด้วยข้าพเจ้า/พร้อมด้วย
  ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าพร้อมด้วย
ไปราชการโดย
  รถยนต์มหาวิทยาลัย
รถยนต์ส่วนตัว หมายเลข
    เหตุผลกรณีรถยนต์ส่วนตัว *
เพื่อประชุมสัมนาเรื่อง
 
โดย
 
ไม่เบิกค่าใช้จ่าย  
ขอเบิกจากงบ
 รวมค่าใช้จ่าย
บาท
 ค่าเบี้ยเลี้ยง
บาท
 ค่าพาหนะ
บาท
 ค่าลงทะเบียน
บาท
 ค่าเช่าที่พัก
บาท
 ค่าน้ำมันรถยนต์
บาท
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
บาท
     
  รายละเอียดไปราชการ
วันที่เดินทาง
  -
เรื่องที่ไปราชการ
 
สถานที่ไปราชการ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี)
 
อ้างถึง (ถ้ามี) หนังสือที่
 
เลขจากธุรการ
 
    ข้อมูลทางวิชาการ
    ชั่วโมงสอนระหว่างไปราชการ ชั่วโมง
    สอนแทนโดย
    สอนชดเชย (แนบใบสอนแทน/สอนชดเชย)
ลงชื่อ
 
ตำแหน่ง
 
ลงวันที่
 
 
   
 
<< GO BACK