ข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูลส่วนต้ว
- ประวัติการศึกษา
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ประวัติการรับราชการ
- ตำแหน่งทางวิชาการ
- ตำแหน่งการบริหาร
บันทึกกิจกรรม
- การฝึกอบรม /ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา
- ขอหนังสือไปราชการ
- ขอออกหนังสือคำสั่ง
- ขอออกหนังสือราชการ
- ใบลา
ศักยภาพส่วนบุคคล
- รายวิชา/ความเชี่ยวชาญ/
งานวิชาการที่ทำอยู่ในปัจจุบันหรือสนใจ
- การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- ผลงานด้านบทความ ตำรา หนังสือ และเอกสารประกอบการสอน รวมทั้งการผลิตสื่อการสอน /งานวิจัย
- งานวิจัยทุนมหาวิทยาลัย
- การเป็นสมาชิกทางวิชาชีพ-วิชาการ
- ศักยภาพการให้บริการวิชาการ
- รางวัลหรือเกียรติยศที่เคยได้รับ
พันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
- ภาระการสอน
- งานบริการวิชาการ
พิมพ์รายงาน
 

ระหว่าง พ.ศ. -   ชื่อ/เรื่อง ประเภท
ผลงานด้านบทความ ตำรา หนังสือ และเอกสารประกอบการสอน รวมทั้งการผลิตสื่อการสอน /งานวิจัย
no
พ.ศ./ ประเภท
รายละเอียด
ไฟล์
edit
del
1

2560
บทความวิจัย

  เรื่อง : ระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
    หมายเหตุ : เป็นนักวิจัยร่วม


ทั้งหมด 1 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :เพิ่มข้อมูล
     
ประเภท
 
    กรณีเป็นบทความวิชาการ/วิจัย ให้กรอกข้อมูลนี้
   
ชิ้อวารสารที่ตีพิมพ์  
เล่มที่/ปีที่  
ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์  
สถาบันที่จัดทำวารสาร  
ขอตำแหน่ง
  ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ.
  เช่น 2559
เรื่อง
 
  กลุ่ม เดี่ยว
หมายเหตุ
 
เอกสารอ้างอิง
  เอกสารรายละเอียด อื่นๆ ฯ
 
   
 
<< GO BACK