ข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูลส่วนต้ว
- ประวัติการศึกษา
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ประวัติการรับราชการ
- ตำแหน่งทางวิชาการ
- ตำแหน่งการบริหาร
บันทึกกิจกรรม
- การฝึกอบรม /ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา
- ขอหนังสือไปราชการ
- ขอออกหนังสือคำสั่ง
- ขอออกหนังสือราชการ
- ใบลา
ศักยภาพส่วนบุคคล
- รายวิชา/ความเชี่ยวชาญ/
งานวิชาการที่ทำอยู่ในปัจจุบันหรือสนใจ
- การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- ผลงานด้านบทความ ตำรา หนังสือ และเอกสารประกอบการสอน รวมทั้งการผลิตสื่อการสอน /งานวิจัย
- งานวิจัยทุนมหาวิทยาลัย
- การเป็นสมาชิกทางวิชาชีพ-วิชาการ
- ศักยภาพการให้บริการวิชาการ
- รางวัลหรือเกียรติยศที่เคยได้รับ
พันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
- ภาระการสอน
- งานบริการวิชาการ
พิมพ์รายงาน
 

ระหว่าง พ.ศ. -   ชื่อ/เรื่อง ประเภท
ศักยภาพการให้บริการวิชาการ / เรียกดู สรุปปี -
no
พ.ศ.
รายละเอียด
ไฟล์
edit
del


ทั้งหมด 0 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :เพิ่มข้อมูล
ข้อมูล
  ศักยภาพในการให้บริการวิชาการ
    บริการวิชาการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
  ลักษณะงานบริการ/ วิชาการโครงการ/ กิจกรรม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
 

ด้านเศรษฐกิจ
   อุตสาหกรรม/ธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดย่อม/วิสาหกิจชุมชน
   เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารปลอดภัย
   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ
   เขตเศรษฐกิจพิเศษการค้าขายชายแดน

 

ด้านสังคม
   สืบสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมและกีฬา
   การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   สุขภาพ

   

ด้านสิ่งแวดล้อม
   การจัดการสิ่งแวดล้อม
   การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ

 

ประเภทงานบริการวิชาการ
ตามภารกิจ
ก่อให้เกิดรายได้

กลุ่มเป้าหมายการ
ให้บริการวิชาการ
 
เครือข่ายความร่วมมือ
  หน่วยงานภายใน โปรดระบุ
หน่วยงานภายนอก โปรดระบุ
พ.ศ.
  เช่น 2559
เอกสารอ้างอิง
 
 
   

 

 
<< GO BACK