พ.ศ.
โครงการ
สถานะ
เสนอ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
รอพิจารณา
เสร็จสิ้น
ดำเนินการ
2562
2561
2560
2559
2558
รวม
230
134
0
54
43
91

 


Login        

Type 
Username 
Password 
 

     

ระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการ (ระยะที่ 1) เริ่ม 1 ต.ค. 2558   
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี