. 2558 อนุมัติ       ไม่อนุมัติ      รอพิจารณา  
ลำดับ
พ.ศ.
อนุมัติ
สถานะ
รหัสโครงการ /ชื่อโครงการ
สรปผล
ขออนุมัติงบ
ใช้จ่าย
เหลือ
คืน ม.
1
2558
สิ้นสุด
145 : กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ สร้างโอกาส AEC (Branding for AEC)
40,000
0
0
0
2
2558
สิ้นสุด
146 : อบรมเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพของชุมชน
50,000
0
0
0
3
2558
สิ้นสุด
147 : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยบัญชีครัวเรือน
40,000
0
0
0
4
2558
สิ้นสุด
148 : รู้รอบ ปลอดภัย เข้าใจทันสื่อ
48,900
0
0
0
5
2558
สิ้นสุด
149 : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรโฆษก พิธีกรรายการวิทยุโทรทัศน์
30,000
0
0
0
6
2558
สิ้นสุด
150 : การพัฒนาการผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ
47,000
0
0
0
7
2558
สิ้นสุด
151 : อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสอนโดยใช้กิจกรรมและสื่อการสอนทางคณิตศาสตร์
50,000
0
0
0
8
2558
สิ้นสุด
152 : อบรมเชิงปฏิบัติการเคมีสัญจร
100,000
0
0
0
9
2558
สิ้นสุด
153 : อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
45,000
0
0
0
10
2558
สิ้นสุด
154 : อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อผู้สูงวัย
30,000
0
0
0
11
2558
สิ้นสุด
155 : Food Science สัญจร
50,000
0
0
0
12
2558
สิ้นสุด
156 : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน
137,800
0
0
0
13
2558
สิ้นสุด
157 : อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อลดการใช้สารเคมี เกษตร
60,000
0
0
0
14
2558
สิ้นสุด
158 : การลดภาวะโลกร้อนจากระบบการเกษตรในด้านพลังงานทดแทนและการปรับปรุงดิน
50,000
0
0
0
15
2558
สิ้นสุด
159 : บริการวิชาการแบบบรูณาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
200,000
0
0
0
16
2558
สิ้นสุด
160 : โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองไม้ดอกหอมและไผ่ (โครงการอันเนื่องมาจากระราชดำริ)
300,000
0
0
0
17
2558
สิ้นสุด
161 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเครื่องยนต์การเกษตร
45,000
0
0
0
18
2558
สิ้นสุด
162 : โครงการคาราวานช่างสัญจร
80,000
0
0
0
19
2558
สิ้นสุด
163 : โครงการอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย
45,000
0
0
0
20
2558
สิ้นสุด
164 : โครงการ IT ดิจิตอลออนทัวร์
35,000
0
0
0
21
2558
สิ้นสุด
165 : โครงการสร้างและกำจัดขยะให้มีคุณค่า
60,000
0
0
0
22
2558
สิ้นสุด
166 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่างปั้นดินรุ่นจิ๋วสัญจร
60,000
0
0
0
23
2558
สิ้นสุด
167 : โครงการอบรมเทคโนโลยีพลังงานอาคารสีเขียว
60,000
0
0
0
24
2558
สิ้นสุด
168 : โครงการเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
150,000
0
0
0
25
2558
สิ้นสุด
169 : โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ดนตรี
40,000
0
0
0
26
2558
สิ้นสุด
170 : โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษ
130,000
0
0
0
27
2558
สิ้นสุด
171 : โครงการอบรมร้องเพลงและเต้น Hip-Hop
50,000
0
0
0
28
2558
สิ้นสุด
172 : โครงการอบรมดนตรีไทย
40,000
0
0
0
29
2558
สิ้นสุด
173 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
40,000
0
0
0
30
2558
สิ้นสุด
174 : โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และโบราณคดีกาญจนบุรี
100,000
0
0
0
31
2558
สิ้นสุด
175 : โครงการเสียงตามสายให้ความรู้ด้านกฎหมาย
6,000
0
0
0
32
2558
สิ้นสุด
176 : การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ทางสังคมศึกษาด้วยการประยุกต์ องค์ความรู้จากรายวิชาประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์
50,000
0
0
0
33
2558
สิ้นสุด
177 : การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมสู่การวิจัยและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์
90,000
0
0
0
34
2558
สิ้นสุด
178 : การสอนหลักภาษาไทยในระดับปฐมศึกษาปีที่ 1 - 4
40,000
0
0
0
35
2558
สิ้นสุด
179 : โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้องในพื้นที่ห่างไกล
50,000
0
0
0
36
2558
สิ้นสุด
180 : โครงการบัณทิตครูจิตอาสาฝึกกีฬาให้น้อง
20,000
0
0
0
37
2558
สิ้นสุด
181 : โครงการพี่สอนน้อง : จิตอาสานำพาความรู้สู่โรงเรียนประจำปี 2557
40,000
0
0
0
38
2558
สิ้นสุด
182 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล
90,000
0
0
0
39
2558
สิ้นสุด
183 : โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพครูเพื่อศิษย์เก่า ประจำปี 2558
40,300
0
0
0
40
2558
สิ้นสุด
184 : โครงการกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย
100,000
0
0
0
41
2558
สิ้นสุด
185 : โครงการสร้างทักษะชีวิตด้านเพศให้กับเยาวชนในชุมชนและโรงเรียน
100,000
0
0
0
42
2558
สิ้นสุด
186 : โครงการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
150,000
0
0
0
43
2558
สิ้นสุด
187 : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยบัญชีครัวเรือน
160,000
0
0
0
       
รวม
 
3,150,000
0
0
0