. 2561 อนุมัติ       ไม่อนุมัติ      รอพิจารณา  
ลำดับ
พ.ศ.
อนุมัติ
สถานะ
รหัสโครงการ /ชื่อโครงการ
สรปผล
ขออนุมัติงบ
ใช้จ่าย
เหลือ
คืน ม.
1
2561
ดำเนินการ
279 : o
0
0
0
0
2
2561
ดำเนินการ
327 : เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ เรื่องอบรมดนตรี
0
0
0
0
3
2561
ดำเนินการ
328 : เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ เรื่องอบรมดนตรี
36,000
0
0
0
4
2561
ดำเนินการ
334 : การอบรมเชิงปฏิบัติ “การพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตสื่อการสอนภาษาไทยสำหรับครู”
40,100
0
0
0
5
2561
ดำเนินการ
343 : ประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน
0
0
0
0
6
2561
ดำเนินการ
344 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (test)
0
0
0
0
7
2561
ดำเนินการ
348 : เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น (ประวัติศาสตร์สัญจร)
0
0
0
0
8
2561
ดำเนินการ
365 : เสียงตามสายให้ความรู้กฎหมาย
0
0
0
0
9
2561
ดำเนินการ
366 : นิติศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 4
0
0
0
0
10
2561
ดำเนินการ
368 : โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
0
45
0
0
       
รวม
 
76,100
45
0
0