. 2559 อนุมัติ       ไม่อนุมัติ      รอพิจารณา  
ลำดับ
พ.ศ.
อนุมัติ
สถานะ
รหัสโครงการ /ชื่อโครงการ
สรปผล
ขออนุมัติงบ
ใช้จ่าย
เหลือ
คืน ม.
1
2559
ดำเนินการ
80 : ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน
101,900
101,000
900
900
2
2559
ดำเนินการ
81 : โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
101,800
0
0
0
3
2559
ดำเนินการ
82 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
181,900
0
0
0
4
2559
ดำเนินการ
83 : พัฒนาทักษะการเรียนรู้ยุคสตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาและโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา
30,000
0
0
0
5
2559
ดำเนินการ
84 : พัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพครูเพื่อศิษย์เก่าประจำปี 2559
28,380
0
0
0
6
2559
ดำเนินการ
85 : พัฒนาวิชาชีพครูในสถานศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี
40,000
0
0
0
7
2559
ดำเนินการ
86 : อบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในโรงเรียน เขตตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
10,000
0
0
0
8
2559
ดำเนินการ
87 : อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สร้างทักษะชีวิต สร้างอนาคตเด็กปฐมวัย
30,000
0
0
0
9
2559
ดำเนินการ
88 : พัฒนาครูผลิตสื่อและนวัตกรรมด้านประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์สู่งานวิจัยทางสังคมศึกษา
50,000
0
0
0
10
2559
ดำเนินการ
89 : ค่ายวิทยาศาสตร์และพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ประจำปี 2559
24,860
0
0
0
11
2559
ดำเนินการ
90 : บัณฑิตครูจิตอาสา เติมความรู้คณิตศาสตร์สู่น้องสู่สนามสอบ o-net
50,000
0
0
0
12
2559
ดำเนินการ
91 : ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาเยาวชน
46,000
0
0
0
13
2559
ดำเนินการ
92 : พัฒนาครูพลศึกษาสู่ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
50,000
0
0
0
14
2559
ดำเนินการ
93 : อบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับการผลิตงานในโรงเรียน
50,000
0
0
0
15
2559
ดำเนินการ
94 : เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ(พัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ o-net)
25,000
0
0
0
16
2559
ดำเนินการ
95 : โครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการสอนสำหรับครู
30,000
0
0
0
17
2559
ดำเนินการ
96 : โครงการค่ายคณิตศาสตร์สำหรับครู
25,000
0
0
0
18
2559
ดำเนินการ
97 : โครงการอบรมทักษะความรู้ เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นตามวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนาและประเภณี
50,040
0
0
0
19
2559
ดำเนินการ
98 : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ช่างปั่นดินรุ่นจิ๋วสัญจร ปีที่ 2
60,000
0
0
0
20
2559
ดำเนินการ
99 : โครงการสร้างและกำจัดขยะให้มีคุณค่า ครั้งที่ 5
80,000
0
0
0
21
2559
ดำเนินการ
100 : เรียนรู้ประชาธิปไตยและการทำงานเป็นทีม
17,050
0
0
0
22
2559
ดำเนินการ
101 : อบรมและเรียนรู้ประชาธิปไตยตามระบอบประชาธิปไตยของไทย
27,800
0
0
0
23
2559
ดำเนินการ
102 : พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
60,600
0
0
0
24
2559
ดำเนินการ
103 : อบรมภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษ
18,500
0
0
0
25
2559
ดำเนินการ
104 : อบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
27,000
0
0
0
26
2559
ดำเนินการ
105 : เสริมสร้างศักยภาพด้านนาฏศิลป์
36,190
0
0
0
27
2559
ดำเนินการ
106 : เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ เรื่อง อบรมการขับร้องเพลง (การร้องเพลงและการเต้น)
31,100
0
0
0
28
2559
ดำเนินการ
107 : เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ เรื่อง อบรมการขับร้องประสานเสียง
22,200
0
0
0
29
2559
ดำเนินการ
108 : เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ เรื่อง อบรมดนตรีไทย
22,200
0
0
0
30
2559
ดำเนินการ
109 : เสียงตามสายให้ความรู้ด้านกฏหมาย
3,000
0
0
0
31
2559
ดำเนินการ
110 : อบรมเชิงปฎิบัติการกฎหมายสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 2)
20,800
0
0
0
32
2559
ดำเนินการ
111 : โครงการคิดต้นทุนในการประกอบอาชีพตามหลักปรัญาเศษฐกิจพอเพียง
40,000
0
0
0
33
2559
ดำเนินการ
112 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยบัญชีครัวเรือน
82,000
0
0
0
34
2559
ดำเนินการ
113 : โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์
46,500
0
0
0
35
2559
ดำเนินการ
114 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันธุรกิจ OTOP
40,000
0
0
0
36
2559
ดำเนินการ
115 : โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
55,000
0
0
0
37
2559
ดำเนินการ
116 : โครงการฝึกอาชีพ เสริมรายได้ผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติกและศิลปะเคดูพาจ
45,000
0
0
0
38
2559
ดำเนินการ
117 : โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
173,240
0
0
0
39
2559
ดำเนินการ
118 : โครงการอบรมการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้มาตรฐาน ISO 17025
25,000
0
0
0
40
2559
ดำเนินการ
119 : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างรายได้โดยการแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบในชุมชน
55,000
0
0
0
41
2559
ดำเนินการ
120 : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตผักปลอดภัย
55,000
0
0
0
42
2559
ดำเนินการ
121 : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการอาชีพเสริมรายได้
25,000
0
0
0
43
2559
ดำเนินการ
122 : ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
150,000
0
0
0
44
2559
ดำเนินการ
123 : โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะและจิตสาธารณะ
120,000
0
0
0
45
2559
ดำเนินการ
124 : โครงการ IT ดิจิตอลออนทัวร์ปีที่ 2 (อบรมเชิงปฎิบัติการ : การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ร่วมกับ Smart phone)
50,000
0
0
0
46
2559
ดำเนินการ
125 : โครงการคาราวานช่างสัญจร
100,000
0
0
0
47
2559
ดำเนินการ
126 : โครงการบ่อดักไขมันตามปรัชญาเศรษฐกิจจากวัสดุเหลือใช้
73,200
0
0
0
48
2559
ดำเนินการ
127 : โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร โฆษก พิธีการรายการโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุ ครั้งที่ 2
31,300
0
0
0
49
2559
ดำเนินการ
128 : โครงการเปิดบ้าน สานฝัน สร้างนักนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์
35,000
0
0
0
50
2559
ดำเนินการ
129 : โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่นเยาว์
38,440
0
0
0
51
2559
ดำเนินการ
130 : โครงการอบรม Mat lab เรื่อง การรู้จำรูปภาพด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
25,000
0
0
0
       
รวม
 
2,616,000
101,000
900
900