. 2560 อนุมัติ       ไม่อนุมัติ      รอพิจารณา  
ลำดับ
พ.ศ.
อนุมัติ
สถานะ
รหัสโครงการ /ชื่อโครงการ
สรปผล
ขออนุมัติงบ
ใช้จ่าย
เหลือ
คืน ม.
1
2560
ดำเนินการ
190 : ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
110,000
0
0
0
2
2560
ดำเนินการ
191 : การฝึกจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สำหรับครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นที่ตำบล หนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
35,065
0
0
0
3
2560
ดำเนินการ
192 : พัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพครูเพื่อศิษย์เก่า ประจำปี 2560
25,000
0
0
0
4
2560
ดำเนินการ
193 : หนี่งสาขาวิชาหนึ่งตำบลกับแม่วัยใส
54,600
0
0
0
5
2560
ดำเนินการ
194 : การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วยกระบวนการวิจัย สู่ความเชี่ยวชาญตามแนวการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
58,300
0
0
0
6
2560
ดำเนินการ
195 : ค่ายวิชาการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ประจำปี 2560
30,000
0
0
0
7
2560
ดำเนินการ
196 : KRU บริการวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1 คณะครุศาสตร์
100,000
0
0
0
8
2560
ดำเนินการ
197 : บ่อดักไขมันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากวัสดุเหลือใช้
66,400
0
0
0
9
2560
ดำเนินการ
198 : อบรมเชิงปฏิบัติการช่างปั้นดินรุ่นจิ๋วสัญจร ปี 3
40,000
0
0
0
10
2560
ดำเนินการ
199 : อบรมป้องกันอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ
48,900
0
0
0
11
2560
ดำเนินการ
200 : อบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย
30,000
0
0
0
12
2560
ดำเนินการ
201 : อบรมและปฏิบัติการการจัดการคลังสินค้า
40,000
0
0
0
13
2560
ดำเนินการ
202 : อบรมมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
30,000
0
0
0
14
2560
ดำเนินการ
203 : คาราวานช่างสัญจร
50,000
0
0
0
15
2560
ดำเนินการ
204 : KRU บริการวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1 คณะทคโนโลยีอุตสาหกรรม
100,000
0
0
0
16
2560
ดำเนินการ
205 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
60,000
0
0
0
17
2560
ดำเนินการ
206 : เสียงตามสายให้ความรู้กฏหมาย
6,000
0
0
0
18
2560
ดำเนินการ
207 : เรียนรู้ประวัติศาสตร์นอกห้องเรียน (ประวัติศาสตร์สัญญจร)
70,000
0
0
0
19
2560
ดำเนินการ
208 : อบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
42,500
0
0
0
20
2560
ดำเนินการ
209 : เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ เรื่อง ดนตรีไทย
40,000
0
0
0
21
2560
ดำเนินการ
210 : นิติศาสตร์สัญจร
30,000
0
0
0
22
2560
ดำเนินการ
211 : เสริมสร้างศักยภาพด้านนาฏศิลป์
40,000
0
0
0
23
2560
ดำเนินการ
212 : อบรมขับร้องเพลง
35,000
0
0
0
24
2560
ดำเนินการ
213 : KRU บริการวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100,000
0
0
0
25
2560
ดำเนินการ
214 : เปิดบ้าน-สายฝัน-สร้างนักนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2 (Young Comm. Art KRU. Workshop #2)
38,400
0
0
0
26
2560
ดำเนินการ
215 : ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
50,000
0
0
0
27
2560
ดำเนินการ
216 : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยบัญชีครัวเรือนถวายพ่อหลวง
80,000
0
0
0
28
2560
ดำเนินการ
217 : พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
50,000
0
0
0
29
2560
ดำเนินการ
218 : สร้างธุรกิจออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
30,000
0
0
0
30
2560
ดำเนินการ
219 : KRU บริการวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ
100,000
0
0
0
31
2560
ดำเนินการ
220 : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามกรอบการเรียนรู้
200,000
0
0
0
32
2560
ดำเนินการ
221 : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามกรอบการอนุรักษ์และการใช้ ประโยชน์พันธุกรรมพืช
0
0
0
0
33
2560
ดำเนินการ
222 : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามกรอบการสร้างจิตสำนึก
0
0
0
0
34
2560
ดำเนินการ
223 : การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการตามความต้องการ ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาพื้นที่ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
53,000
0
0
0
35
2560
ดำเนินการ
224 : อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชจากผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ เพื่อลดการใช้สารเคมีเกษตร
60,400
0
0
0
36
2560
ดำเนินการ
225 : อบรมส่งเสริมอาชีพการผลิตไวน์ผลไม้และสมุนไพรพื้นบ้าน จังหวัดกาญจนบุรี
40,690
0
0
0
37
2560
ดำเนินการ
226 : อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายบูรณาการส่งเสริมการคิด ทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
50,000
0
0
0
38
2560
ดำเนินการ
227 : KRU บริการวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100,000
0
0
0
39
2560
ดำเนินการ
228 : บริการวิชาการแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
180,345
0
0
0
40
2560
ดำเนินการ
229 : ห้องสมุดมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์
100,000
0
0
0
       
รวม
 
2,374,600
0
0
0