ปรัชญา

สำนักงานอธิการบดี บริการดี ไมตรีเยี่ยม เปี่ยมคุณภาพ สนับสนุนเกื้อกูลทุกหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการ และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดให้มีมาตรฐานคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ พร้อมทั้งจัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

  1. เป็นหน่วยงานให้บริการด้านสาธารณูปโภค ยานพาหนะ อาคารสถานที่ ฯลฯ
  2. เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
  3. อนุรักษ์ พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ น่าเรียน