ประวัติสำนักงานอธิการบดี

 สำนักงานอธิการ เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายในของวิทยาลัยครูกาญจนบุรีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นสถาบันราชภัฏกาญจนบุรีตามพระราชบัญญัติราชภัฏ พ.ศ.2538 ได้มีการประกาศ แบ่งส่วนราชการใน พ.ศ.2545 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานอธิการบดี ซึ่งต่อมาสถาบันราชภัฏได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 เป็นต้นมาสำนักงานอธิการบดีมีผู้บริหารตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 11 ท่าน ปัจจุบันคือ ผศ.เกรียงศักดิ์ ทวีวัฒน์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน