นโยบายและแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2550 - 2554

  1. ด้านการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี ให้มีความคล่องตัวพร้อมให้บริการรองรับการเป็นหน่วยงานบริหารกลางมหาวิทยาลัย
  2. ด้านบุคลากร พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
  3. ด้านคุณภาพ
  4. ด้านสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ในมหาวิทยาลัย
  5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน