ข่าวประชาสัมพันธ์
 วิธีการเข้าใช้งานระบบ CHE QA Online

การ login และการตั้งค่าข้อมูลหลักสูตร  คลิก

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  คลิก

หมวดที่ 2  อาจารย์  คลิก

หมวดที่ 3  นักศึกษาและบัณฑิต  คลิก

หมวดที่ 4  ข้อมูลสรุปรายวิชา  คลิก

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร  คลิก 

ผู้เขียน :admin วันที่ :2018-07-09 09:48:08 แก้ไชวันที่ :2018-07-09 12:06:41
วิธีการเข้าใช้งานระบบ CHE QA Online
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
ทะเบียนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร / สถาบัน / TQR
รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR)
ขั้นตอนการเสนอขอขึ้นทะเบียนรับรองคุณภาพ (TQR)

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพฯ