เรื่อง หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา


หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา

     ส่วนที่ 1 input

          ข้อมูลรายวิชา     ตอนที่ 1     ตอนที่ 2

          ระบุสถานะรายวิชา  คลิก

          สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอน     ตอนที่ 1      ตอนที่ 2

          การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  คลิก

          รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอน  คลิก

          รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ  คลิก

          รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน  คลิก

          ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  คลิก

          การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  คลิก

          กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  คลิก

          ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/ผู้ใช้บัณฑิต  คลิก

     ส่วนที่ 2 การประเมินตัวบ่งชี้

          5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  คลิก

          5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  คลิก

          5.3 การประเมินผู้เรียน  คลิก

          5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    ตอนที่ 1     ตอนที่ 2     ตอนที่ 3ผู้เขียน :admin วันที่ :2018-07-09 11:22:11 แก้ไชวันที่ :2018-07-09 12:05:20