เรื่อง หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป


หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

     ส่วนที่ 1 input

          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     ตอนที่ 1      ตอนที่ 2     ตอนที่ 3

          อาจารย์ประจำหลักสูตร  คลิก

          อาจารย์ผู้สอน และ สถานที่จัดการเรียนการสอน  คลิก

 

     ส่วนที่ 2 การประเมินตัวบ่งชี้

          1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.  คลิกผู้เขียน :admin วันที่ :2018-07-09 11:05:20 แก้ไชวันที่ :2018-07-09 11:58:33