เรื่อง หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต


หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต

     ส่วนที่ 1 input

           ข้อมูลนักศึกษา  คลิก

          จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  คลิก

          คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  คลิก

          ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต   คลิก

          การวิเคราะห์ผลที่ได้  คลิก

     ส่วนที่ 2 การประเมินตัวบ่งชี้

          2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  คลิก

          2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  คลิก

          3.1 การรับนักศึกษา  คลิก

          3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  คลิก

          3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  คลิกผู้เขียน :admin วันที่ :2018-07-09 11:09:18 แก้ไชวันที่ :2018-07-09 12:02:29