ตามประเภทหน่วยงาน
NO
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
สาย
สถานะ
51   นางสาว ศิราพร    โพธิ์ศรีทอง   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
52   นางสาว ศิริคูณ    แสนสิงห์   พนักงานราชการ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
53   นางสาว ศิริณ    เก็งสุวรรณ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
54   นาย ศิริพงษ์    ยิ้มมะเริง   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
55   นาย สมพงษ์    เดชาฤทธิ์   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
56   นาง สมส่วน    วานิกร   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
57   นาย สันติพงษ์    ลาภประโยชน์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
58   นาย สันติสุข    โพธิ์งาม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
59   นาง สุธิตา    สุนทรศารทูล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
60   นางสาว สุนันทา    แก้วสอาด   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
61   นางสาว สุนันท์    ตติยก้องเกียรติ   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
62   นาย สุวิจักขณ์    ณัฏฐ์ชานนท์   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
63   นางสาว อรนุช    สุมณฑา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
64   นาย อานนท์    พินิจอักษร   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
65   นาง อารีรัตน์    หวานชิต   ลูกจ้างประจำ     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
66   นาง อารีรัตน์    นันทะคา   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
67   นาง อินทร์แปลง    สิงห์พรม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
68   นางสาว เกิดสุรีย์    กาญจนแพทย์นุกูล   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
69   นาย เกียรติศักดิ์    แดงอร่าม   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน
70   นาย เอกชัย    กนกวจี   พนักงานมหาวิทยาลัย     สนับสนุน
ปฏิบัติงาน


ทั้งหมด 70 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : << ย้อนกลับ  [1]