ชื่อ - สกุล TH : นาง อารีรัตน์    นันทะคา
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร งานบริการวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ : พิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมMicrosoft word,Excel งานด้านธุรการ
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=301