ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. นิชชรี    นิลนนท์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ดร. นิชชรี    นิลนนท์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2547   โปรแกรม/สาขาวิชา : เคมีวิศวกรรม
หลักสูตร :   Ph.D   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ลาออก
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   วิศวกรรม
ความเชี่ยวชาญ :   เคมี
หัวข้อเรื่องวิจัย
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
:

ปี
:
การพัฒนาระบบแก๊สซิฟิเคชั่นแบบไหลลงจากเชื้อเพลิงต้นหน่อไม้ฝรั่งเพื่อผลิตความร้อนและพลังงาน
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
การผลิตไบโอดีเซลไฮโดรจีเนตบางส่วนจากน้ำมันเมล็ดยางพารา
ปี 2555
:
การผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
ปี 2550
: หัวหน้าโครงการ
การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์สารที่ให้ฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดที่ได้จากต้นข้าวเม่านก
ปี 2550
:
การวิเคราะห์สารหอมในดอกของต้นโมกราชินี
ปี 2550
:
การกำจัดบิสฟีนอลเอโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากการกระตุ้นด้วยวิธี ทางกายภาพ
ปี 2552
: หัวหน้าโครงการ
เปรียบเทียบศักยภาพของวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม
ปี 2553
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 129 | เดือนนี้ : 33950 | ปีนี้ : 137529 | รวม : 2324515

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...