ชื่อ - สกุล TH : ดร. นิชชรี    นิลนนท์
ชื่อ - สกุล EN Dr.Nitcharee Ninlanon
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ลาออก
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : เคมี
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=274