หน้าแรก
ค้นหาบัณฑิต/ศิษย์เก่า
     ค้นหาจากชื่อ
     ค้นหาจากรหัสนักศึกษา
     ค้นหาจากรหัสหมู่เรียน
     ค้นหาจากปีที่จบ
สรุปข้อมูลบัฑิต/ศิษย์เก่า
     จำนวนผู้สำเร็จรายปี
     ผู้สำเร็จรายปีแบบละเอียด
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน
       เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
     รายชื่อผู้ลงทะเบียน
       เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
     จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
     แยกรายคณะ
     แยกรายสาขาวิชา
     แยกรายหลักสูตร
     แยกตามประเภทนักศึกษา
     ผู้ได้รับเกียรตินิยม
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
* สำหรับผู้ที่มีรายชื่อให้เข้าระบบเพื่อ กรอกข้อมูล ภาวะการมีงานทำ เพื่อเป็นการลงทะเบียนขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  ค้นหา ** เช่น 2551 ให้ใส่ 51 เป็นต้น
ที่
รหัสนักศึกษา
หมู่เรียน
ชื่อ สกุล
สถานะ
อนุมัติจบ
สาขา
ใส่ภาคเรียนเพิ่อค้นหา

พบทั้งหมด รายการ


Home | contact us | Visitor  : วันนี้ 20 | เดือนนี้ : 72 | ปีนี้ : 1412 | รวม : 363877
KANCHANABURI RAJABHAT UNIVERSITY ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพฯ E-mail : chanakit2004@hotmail.com