หน้าแรก
ค้นหาบัณฑิต/ศิษย์เก่า
     ค้นหาจากชื่อ
     ค้นหาจากรหัสนักศึกษา
     ค้นหาจากรหัสหมู่เรียน
     ค้นหาจากปีที่จบ
สรุปข้อมูลบัฑิต/ศิษย์เก่า
     จำนวนผู้สำเร็จรายปี
     ผู้สำเร็จรายปีแบบละเอียด
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน
       เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
     รายชื่อผู้ลงทะเบียน
       เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
     จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
     แยกรายคณะ
     แยกรายสาขาวิชา
     แยกรายหลักสูตร
     แยกตามประเภทนักศึกษา
     ผู้ได้รับเกียรตินิยม
 
 
ค้นหาสาขาวิชา
เกรดเฉี่ยสะสม - พ.ศ. * เช่น 2551 ให้ใส่ 51
นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา/สำเร็จการศึกษา ช่วงระดับคะแนนที่หา -   
รหัส สาขา   ชื่อสาขา
ที่
รหัสนักศึกษา
หมู่เรียน
ชื่อ สกุล
สถานะ
อนุมัติจบ
GPA
ความสามารถพิเศษ/ถนัด/สนใจ
ใส่ภาคเรียนเพิ่อค้นหา

พบทั้งหมด รายการ
 


Home | contact us | Visitor  : วันนี้ 2 | เดือนนี้ : 1648 | ปีนี้ : 8501 | รวม : 370966
KANCHANABURI RAJABHAT UNIVERSITY ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพฯ E-mail : chanakit2004@hotmail.com