ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. ราตรี    แจ่มนิยม
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2559   โปรแกรม/สาขาวิชา : ภาษาไทย
หลักสูตร :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย
(รหัสสาขาวิชา 7101)   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   ภาษาศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   ภาษาญี่ปุ่น(เบื้องต้น),ภาษาไทย,ภาษาศาสตร์
หัวข้อเรื่องวิจัย
การฟื้นฟูและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเพลงพื้นบ้านจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
:
โลกทัศน์ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่สะท้อนจากนิทานพื้นบ้าน
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
ตามรอยวรรณคดีเสด็จประพาสต้น จังหวัดกาญจนบุรี พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวรรณคดี
ปี 2560
:
อัตลักษณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวะกะเหรียงโปว์ในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นของชาวกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
:
การศึกษาวัฒนธรรมการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
การบูรณาการเรียนรู้โดยใช้นิทานพื้นบ้านเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : ศึกษากรณีชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงโปว์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2554
:
ความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549 ในเขต 8 จังหวัด ภูมิภาคตะวันตก
ปี 2549
: หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านภาษาในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2550
: หัวหน้าโครงการ
การบูรณาการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายบทเรียนท้องถิ่นเรื่องขุนช้าง ขุนแผนของชุมชนภูมินามตามวรรณคดีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนในจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
ปี 2551
:
ศึกษาสถานภาพการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชาวจีนที่เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2553
: หัวหน้าโครงการ
วัฒนธรรมข้าว : วัฒนธรรมสร้างชุมชนให้สมานฉันท์อย่างยั่งยืนในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2553
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 2836 | เดือนนี้ : 40871 | ปีนี้ : 144450 | รวม : 2331436

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...