ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. สุรชัย    อังคนาสายัณห์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ดร. สุรชัย    อังคนาสายัณห์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2548   โปรแกรม/สาขาวิชา : วนศาสตร์
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   ชีวเคมี
ความเชี่ยวชาญ :   การวิจัยคุณภาพน้ำ,ดิน และสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพแหล่งน้ำ
หัวข้อเรื่องวิจัย

ปี
:
การผลิตไบโอดีเซลไฮโดรจีเนตบางส่วนจากน้ำมันเมล็ดยางพารา
ปี 2555
:
การผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
ปี 2550
:
การกำจัดบิสฟีนอลเอโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากการกระตุ้นด้วยวิธี ทางกายภาพ
ปี 2552
:
เปรียบเทียบศักยภาพของวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม
ปี 2553
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 116 | เดือนนี้ : 33937 | ปีนี้ : 137516 | รวม : 2324502

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...