ชื่อ - สกุล TH : ดร. สุรชัย    อังคนาสายัณห์
ชื่อ - สกุล EN Dr.Surachai Ungkanasayun
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : การวิจัยคุณภาพน้ำ,ดิน และสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพแหล่งน้ำ
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=220