ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2538   โปรแกรม/สาขาวิชา : การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร :   นศ.ม.   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขา :   การเดินทางและการท่องเที่ยว
ความเชี่ยวชาญ :   หลักการโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการงานแม่บ้าน หลักวารสารศาสตร์ ศิลปการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
หัวข้อเรื่องวิจัย
การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาถนนคนเดินลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2562
:
แนวทางการพัฒนารีสอร์ท เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
กิจกรรมการท่องเที่ยวและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มครอบครัว อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
:
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนฮาลาลต้นแบบในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
:
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2557
:
การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ปี 2555
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3170 | เดือนนี้ : 68585 | ปีนี้ : 172164 | รวม : 2359150

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...