ชื่อ - สกุล TH : นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม
ชื่อ - สกุล EN Mrs.Saichai Rattanasatjatham
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : หลักการโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการงานแม่บ้าน หลักวารสารศาสตร์ ศิลปการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=65