ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย ศุภกิจ    จงศักดิ์สวัสดิ์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย ศุภกิจ    จงศักดิ์สวัสดิ์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2539   โปรแกรม/สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์
หลักสูตร :   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   การสื่อสารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หัวข้อเรื่องวิจัย
การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาถนนคนเดินลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2562
:
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2557
:
การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ปี 2555
:
รูปแบบและแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยอุตสาหกรรมบริการวิชาการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2554
:
เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอยเสด็จประพาสต้นแม่น้ำแม่กลองถึงชุมชนต้นน้ำแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2548
:
ภาพลักษณ์ประเทศไทยในภาพยนตร์ต่างประเทศ
ปี 2551
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 2468 | เดือนนี้ : 67883 | ปีนี้ : 171462 | รวม : 2358448

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...