ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. ว่าที่ ร.ต. กฤตนัน    หัสดิเสวี
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2548   โปรแกรม/สาขาวิชา : พลศึกษา
หลักสูตร :   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาพลศึกษา
(รหัสสาขาวิชา 650149)   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   การฝึกหัดครูการฝึกหัดครูทั่วไปและครูเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ :   พลศึกษา
หัวข้อเรื่องวิจัย
เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด
ปี 2564
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทางกายที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับนักศึกษาพลศึกษา
ปี 2561
:
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาพลศึกษา
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากระบวนการในการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทย
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาฐานข้อมูลหลักสูตรด้านการกีฬาและสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของผู้เรียน
ปี 2556
:
การศึกษาความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพครูพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2556
:
การวิจัยการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยการจัดการความรู้ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2556
:
การพัฒนาสมรรถภาพทางการของนักศึกษาที่เรียนวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2554
:
ผลการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2550
:
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2552
ปี 2553
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 4662 | เดือนนี้ : 33796 | ปีนี้ : 137375 | รวม : 2324361

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...