ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว บุษบา    ทองอุปการ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. บุษบา    ทองอุปการ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2559   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; สังคมวิทยา
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   สังคมวิทยา
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนชีวิตผู้ใช้แรงงานในเพลงลูกทุ่ง
ปี 2562
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลปิล๊อก จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
ปฏิบัติการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารจากองค์ความรู้และฐานความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น ชุมชนบ้านตลิ่งแดง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
กระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารจากฐานความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใชับัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
กระบวนการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
โครงการสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลทุนชุมชน บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
ศึกษาองค์ความรู้เรื่องพืชสมุนไพรป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นฐานข้อมูลพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ปี 2555
:
การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนชายแดน
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
กระบวนการสร้างรูปแบบชุมชนที่เข้มแข็ง : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
:
ภูมิปัญญาอาหารมอญ : อัตลักษณ์ชุมชนมอญสังขละบุรี
ปี 2553
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 450 | เดือนนี้ : 36923 | ปีนี้ : 140502 | รวม : 2327488

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...