ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. ธง    บุญเรือง        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. ธง    บุญเรือง
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2550   โปรแกรม/สาขาวิชา : พัฒนาชุมชน
หลักสูตร :   Ph.D   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ อนุสาขาวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์
(รหัสสาขาวิชา 611106)   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   ภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์อื่น
ความเชี่ยวชาญ :   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
หัวข้อเรื่องวิจัย
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนของครัวเรือนเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านสะเน่พ่อง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2564
: หัวหน้าโครงการ
การเสริมสร้างความรู้ การมีส่วนร่วมและรูปแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชน บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2562
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศึกษากรณีตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
การพัฒนาทักษะชุมชนในการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
:
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ในการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชุมชนชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่กระบุง ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
กระบวนการสร้างรูปแบบชุมชนที่เข้มแข็ง : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
:
การพัฒนาสมรรถภาพทางการของนักศึกษาที่เรียนวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2554
:
การพัฒนาความสามารถของประชาชนในชุมชนด้านความกระตือรือร้นด้านการทอผ้า : ศึกษากรณีหมู่บ้านหนองปลวก หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2551
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 2956 | เดือนนี้ : 68371 | ปีนี้ : 171950 | รวม : 2358936

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...