ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. ธง    บุญเรือง
ชื่อ - สกุล EN Asst.Prof.Thong Boonrueng
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ อนุสาขาวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์
(รหัสสาขาวิชา 611106)   
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=209