งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2560
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการคุณภาพของแหล่งน้ำบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
2
พ.ศ. 2559
หัวหน้าโครงการ การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
พ.ศ.
4
พ.ศ. 2558
บทเรียนท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
5
พ.ศ. 2558
หัวหน้าโครงการ การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยการวิจัยบทเรียนท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน
6
พ.ศ. 2558
การสำรวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
7
พ.ศ. 2558
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
8
พ.ศ. 2557
หัวหน้าโครงการ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก
9
พ.ศ. 2554
การประยุกต์ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี(ชุดโครงการต่อเนื่อง)
10
พ.ศ. 2554
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดของหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวาน ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
11
พ.ศ. 2548
บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเรื่อง การใช้ประโยชน์จากพืชในป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี
12
พ.ศ. 2548
หัวหน้าโครงการ โครงการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนชาวแพ บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แควน้อยและแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
13
พ.ศ. 2550
หัวหน้าโครงการ วิธีการผลิตหน่อไม้รวกนึ่งของชุมชนท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
14
พ.ศ. 2550
หัวหน้าโครงการ การนึ่งหน่อไม้ไผ่รวกในถุงพลาสติกของชุมชนท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
15
พ.ศ. 2551
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่อไม้ไผ่รวกต้มสมุนไพรของชุมชนท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
16
พ.ศ. 2552
หัวหน้าโครงการ โครงการความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพน้ำ บริเวณรอยต่อ แม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
17
พ.ศ. 2553
หัวหน้าโครงการ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี