หัวข้อเรื่องวิจัย TH
บทเรียนท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
นาย จักรกฤษณ์    โพธิ์แพงพุ่ม % หัวหน้าโครงการ
นาย ชนะพล    ทองหัวไผ่ %
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ %
นาย สุทัศน์    กำมณี %
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ %
นาย ภัคธร    ชาญฤทธิเสน %
นาย นิพนธ์    คำแตง %
นาง มนสินี    ดาบเงิน %
นาย พชร    วรรณภิวัฒน์ %
นาย สัมฤทธิ์    มากสง %
นาง สุพรรณี    โพธิ์แพงพุ่ม %
นาง พจนีย์    สุขชาวนา %
นางสาว กาญจนา    เชียงทอง %
นางสาว นภาศิริ    เนืองวงษ์ %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2558
งบ
สกอ
แหล่งทุน
เงินภายนอก
ทุนวิจัย
จำนวนงวด       งวด 
จำนวนเงิน    420,000   บาท
  งวดที่ 1    0 %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 2    0 %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 3    0 %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 0  บาท
วันที่ทำสัญญา   วันที่ครบกำหนดสัญญา          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย % จำนวนเงิน 0
สถานะงานวิจัย
ระหว่างดำเนินการ
ประเภทงานวิจัย กลุ่ม
ลักษณะโครงการ
ชุดโครงการ
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ