ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย สุธาตุ    ติงสะ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย สุธาตุ    ติงสะ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2534   โปรแกรม/สาขาวิชา : โสตทัศนศึกษา
หลักสูตร :   ครุศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ให้ออก
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   การผลิตวิทยุและโทรทัศน์
ความเชี่ยวชาญ :   สื่อต่าง ๆ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์กราฟิก
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาระบบเครือข่ายวิจัยและองค์ความรู้ด้านหลักสูตรครู 5 ปี และการพัฒนาครู/โรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก
ปี 2548
:
ความต้องการและคุณลักษณะบัณฑิตครู – 5 ปี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2549-2559)
ปี 2549
: หัวหน้าโครงการ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมวิชาการผลิตสื่อวีดิทัศน์
ปี 2552
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 4665 | เดือนนี้ : 33799 | ปีนี้ : 137378 | รวม : 2324364

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...