ชื่อ - สกุล TH : นาย สุธาตุ    ติงสะ
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ : ชำนาญงาน
สถานะ :  ให้ออก
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : สื่อต่าง ๆ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์กราฟิก
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=294