ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ผศ. เอนก    อัครบัณฑิต        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. เอนก    อัครบัณฑิต
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2526   โปรแกรม/สาขาวิชา : การสอนภาษาไทย
หลักสูตร :   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; ศึกษาศาสตร์อื่น ๆ
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   ศึกษาศาสตร์อื่น ๆ
ความเชี่ยวชาญ :   การอ่านทำนองเสนาะ การแสดงเพลงพื้นบ้าน การพูดในที่ชุมชน การแต่งคำประพันธ์ การละคร การแสดงแสงสีเสียง
หัวข้อเรื่องวิจัย
การศึกษาวัฒนธรรมการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
:
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2554
:
ความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549 ในเขต 8 จังหวัด ภูมิภาคตะวันตก
ปี 2549
:
การบูรณาการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายบทเรียนท้องถิ่นเรื่องขุนช้าง ขุนแผนของชุมชนภูมินามตามวรรณคดีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนในจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
ปี 2551
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 461 | เดือนนี้ : 36934 | ปีนี้ : 140513 | รวม : 2327499

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...