ชื่อ - สกุล TH : ผศ. เอนก    อัครบัณฑิต
ชื่อ - สกุล EN Assist.Prof.Anek Akarabandit
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ : ปฏิบัติงาน
สถานะ :  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : การอ่านทำนองเสนาะ การแสดงเพลงพื้นบ้าน การพูดในที่ชุมชน การแต่งคำประพันธ์ การละคร การแสดงแสงสีเสียง
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=91