ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง อัญญาณี    คล้ายสุบรรณ์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  รศ. อัญญาณี    คล้ายสุบรรณ์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2522   โปรแกรม/สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์
หลักสูตร :   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  รองศาสาตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   วารสารศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   วรรณกรรมสาขาต่าง ๆ บรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และการสืบค้นสารสนเทศ
หัวข้อเรื่องวิจัย
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเจียระไนนิล ใน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2548
: หัวหน้าโครงการ
การจัดตั้งกลุ่มบัณฑิตรับเหมาจัดทำระบบสารสนเทศในองค์กรภาครัฐ เอกชนและองค์กรท้องถิ่น
ปี 2549
:
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องไผ่ในตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2550
: หัวหน้าโครงการ
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชสมุนไพรในจังหวัด กาญจนบุรี
ปี 2551
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 352 | เดือนนี้ : 36825 | ปีนี้ : 140404 | รวม : 2327390

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...