ชื่อ - สกุล TH : รศ. อัญญาณี    คล้ายสุบรรณ์
ชื่อ - สกุล EN Assoc.Prof.Anyanee Klaisuban
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง : รองศาสาตราจารย์   
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : วรรณกรรมสาขาต่าง ๆ บรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และการสืบค้นสารสนเทศ
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=175