งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2548
หัวหน้าโครงการ การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเจียระไนนิล ใน จังหวัดกาญจนบุรี
2
พ.ศ. 2549
การจัดตั้งกลุ่มบัณฑิตรับเหมาจัดทำระบบสารสนเทศในองค์กรภาครัฐ เอกชนและองค์กรท้องถิ่น
3
พ.ศ. 2550
หัวหน้าโครงการ การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องไผ่ในตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
4
พ.ศ. 2551
หัวหน้าโครงการ การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชสมุนไพรในจังหวัด กาญจนบุรี