ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. ไพโรจน์    ชลารักษ์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ดร. ไพโรจน์    ชลารักษ์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2541   โปรแกรม/สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตร :   Ph.D   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   วารสารศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์,การสอนและการบริหารจัดการห้องสมุด,การวิจัยทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์,
หัวข้อเรื่องวิจัย
การสังเคราะห์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก
ปี 2548
:
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเจียระไนนิล ใน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2548
:
การจัดตั้งกลุ่มบัณฑิตรับเหมาจัดทำระบบสารสนเทศในองค์กรภาครัฐ เอกชนและองค์กรท้องถิ่น
ปี 2549
: หัวหน้าโครงการ
ความเป็นมาของชุมชนไทรโยค : ศึกษากรณีชุมชนท่าเสา
ปี 2550
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 365 | เดือนนี้ : 36838 | ปีนี้ : 140417 | รวม : 2327403

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...