ชื่อ - สกุล TH : ดร. ไพโรจน์    ชลารักษ์
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ : ปฏิบัติงาน
สถานะ :  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์,การสอนและการบริหารจัดการห้องสมุด,การวิจัยทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์,
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=169