ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย ทินกร    ศรีแสนยศ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย นนท์วริศ    เกียรติศรุตสกุล
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2549   โปรแกรม/สาขาวิชา : คณิตศาสตร์ศึกษา
หลักสูตร :   ครุศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   สถิติและวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ความเชี่ยวชาญ :   คณิตศาสตร์
หัวข้อเรื่องวิจัย
ตัวแบบการตัดสินใจการคงอยู่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2558
:
การวิจัยเชิงสำรวจสำหรับหลักสูตรการศึกษาเพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น (กรณีศึกษาบัณฑิตและชุมชนในท้องถิ่นตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี)
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2550
:
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2552
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3199 | เดือนนี้ : 20488 | ปีนี้ : 200861 | รวม : 2387847

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...